YHDISTYS
  HISTORIA
  OPINTOMATKAT
  TORREVIEJA
  ETUSIVULLE

 


YHDISTYS
Tavoitteet ja toimintatavat

Sääntöjensä mukaisesti yhdistys toimii jäsentensä ammattiin liittyvien oikeudellisten sosiaalisten ja palkkauksellisten etujen parantamiseksi sekä ammatillisen pätevyyden lisäämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia sekä opintomatkoja koti - ja ulkomaiden vastaavan alan kohteisiin
.

Jäsenien ammattikoulutustausta

Suomessa ei ole lentoasemanpäällikön ammattipätevyyteen tähtäävää koulutusta tai tutkintoa. Päällikkökunnan ammatillinen tausta on ollut ja on vieläkin monen kirjava.

On lennonjohtajaa, insinööriä, rakennusmestaria, agronomia, lennontiedottajaa, viestiteknikkoa, ekonomia ja jopa meijeriteknikkoa. Aiemmin oli päällikköviroissa ilmavoimien eläkkeellä olevia upseereita, mutta valtionvarainministeriö kielsi uusien nimittämisen 80-luvulla. Päälliköiden rekrytointi on tapahtunut ja tapahtuu vieläkin pääasiassa ns.talon sisältä, toki ilmailuhallinnon ulkopuoleltakin on nimityksiä tehty.

Kaikille päälliköille on kuitenkin yhteistä ilmailun tai jonkun lentokenttäsektorin hyvä tuntemus. Koska päällikkötehtävään ei ole suoranaista koulutusta on ammattipätevyys varmistettu talon sisäisellä koulutuksella mitä erillaisimmilla kursseilla ja eri toimialoja koskevissa koulutustilaisuuksissa.

Kun ilmailuhallitus muuttui valtion liikelaitokseksi v.1991 olivat päälliköt varsin voimaperäisessä taloushallinto- ja liikelaitoskoulutuksessa, jopa siinä määrin että päälliköistä alettiin puhua jo "instant ekonomeina".


Jäseneksi liittyminen

Jäseneksi voi liittyä henkilö joka toimii ilmailuhallinnon alalla lentoaseman päällikkönä, lennonvarmistuspäällikkönä tai vastaavissa esimiestehtävissä ja jonka johtokunta hyväksyy. Jäseniä voivat olla ja onkin muita kuin varsinaisia lentoasemanpäällikköjä tai aluejohtajia. Lisäksi eläkkeelle siirtyneet jäsenet voivat olla kannatusjäseniä.

Jäsenmäärä on vaihdellut alku-aikojen vajaasta paristakymmenestä kolmeenkymmeneen. Viime vuosina varsinaisia jäseniä on ollut kaksikymmentä ja kannatusjäseniä kolme.


Edunvalvonta

Perustamista seuranneina vuosina yhdistys liittyi Akava ry:hyn ja toimi varsin aktiivisesti Akavan Erityiskoulutettujen Keskusliitossa AEK:ssa. Ilmailuhallituksen alkuvuosina yhdistyksemme oli ainoa Akavalainen ammattiyhdistys ilmailuhallinnossa ja oli tästä syystä edustamassa monenlaisissa neuvotteluissa ja sopimusten teossa Akavaa.

Yhdistyksen toimintafilosofiaan ei ole koskaan kuulunut työtaistelut tai sillä uhkailut vaan edunvalvontaneuvottelut ollaan käyty rakentavassa hengessä. Tämä ei tarkoita sitä,että olisi lepsuiltu päinvastoin on vedetty varsin tiukkaa linjaa. Jo varsin varhaisessa vaiheessa osa jäsenistä, keskuslentoaseman päälliköt, olivat ns.työnantajavirkamiehiä joiden palkoista ei muodollisesti ottaen voitu edes neuvotella. Myöhemmin kaikki päälliköt olivat ns.työnantajan edustajia.

Yllä mainitusta syystä yhditys erosi keskusliitto Akavasta v. 1989. Edunvalvontaa ei toki ole lopetettu, mutta kollektiivinen edunvalvonta keskusjärjestön kautta ei ole enää mahdollista.

Yhdistyksen Hallinto

Yhdistyksen hallituksen toimii johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, neljä varsinaista jäsentä, sekä kaksi varajäsentä. Johtukunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa joka on pidettävä kunkin maaliskuun lopppuun mennessä. Edunvalvontaa varten johtokunta on valinnut keskuudestaan työvaliokunnan: edunvalvontatyöryhmän.

Vuoden 2005 vuosikokkouksessa valittiin puheenjohtajaksi uudelleen lentoasemanpäällikkö Matti Sorvari Ivalosta. Rahastonhoitajana ja johtokunnan antamien yhdistyksen rutiiniasioiden, esim. Torreviejan varausten ja maksuliikenteen hoitotehtävien vastuuhenkilönä toimii lentoasemanpäällikkö, eläk. Raimo Seppänen.